„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“

Virtuálna prehliadka

Kontakt: tel. č.: 0903 408 397

Termín: 29. február 2024 o 17.00 hod. 
Miesto: LitPark, Kukučínova 2 

Projekt Cudzozemec v knižnici ponúka ďalšiu sériu stretnutí s cudzincom žijúcim v meste Košice. Februárovou hostkou bude Linh Nguyen z Vietnamu. Na Slovensko prišla za rodičmi, žije tu od ôsmych rokov. Študuje SŠ odbor IT a venuje sa jazykom, angličtine a a nemčine.

Zámerom projektu je priniesť pravidelné multikultúrne podujatie a prostredníctvom neho predstaviť návštevníkom zaujímavých zahraničných obyvateľov. Priblížiť ich kultúru, zvyky a spôsob života krajín, z ktorých pochádzajú a cez osobný príbeh spoznávať pohľad na život u nás na Slovensku.
Stretnutia prebiehajú raz v mesiaci po celý rok s výnimkou letných prázdnin a vstup je bezplatný.
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Termín:19. február - 2. apríl 2024  
Miesto: LitPark, Kukučínova 2 

Výstava prezentuje fotografie a dokumenty zo života spisovateľa Olivera Rácza. 

Súčasťou výstavy budú pondelkové besedy s vnučkou Olivera Rácza, Noémi Ráczovou, ktorá účastníkom predstaví svojho starého otca ako významnú košickú osobnosť.

Oliver Rácz pôsobil ako básnik, spisovateľ, prekladateľ a pedagóg, ktorý počas druhej svetovej vojny zachránil niekoľkých košických Židov. 
Za záchranu ľudských životov bol vyznamenaný 
titulom Spravodlivý medzi národmi. Okrem toho mu bolo udelených niekoľko ďalších ocenení Maďarskej ľudovej republiky. 

Bol zakladateľom a prvým riaditeľom maďarského gymnázia v Košiciach. Rudolf Schuster, primátor Košíc mu v roku 1998 udelil in memoriam Cenu mesta Košice. 

Termín: od 1. februára do 22. marca 2024 

Tradičnú literárnu súťaž pre žiakov 5. - 9. ročníka základných škôl a študentov 1. - 4. ročníka osemročných gymnázií vyhlasuje Knižnica pre mládež mesta Košice dvadsiatydeviatykrát.  

GDPR súťaže
Propozície súťaže

Témy roku 2024 pre poéziu a prózu: 
Dobrodružstvá netopiera Pierra
- Prečo v dúhe nie je čierna?
- Stretnutie, ktoré mi zmenilo život

Všetky súťažné práce budú postúpené odbornej porote, ktorá udelí ceny, pre každú kategóriu i tému.
Výsledky budú vyhlásené v rámci osláv Dňa mesta Košice v pobočke LitPark, Kukučínova 2, Košice.
Víťazné práce knižnica vydá v zborníku Literárne Košice.

Posledný termín na poslanie prác je 22. marec 2024.
Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční 9
. mája 2024.

Porota:
Markéta Andričíková, Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
Marián Andričík, Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
Ján Gavura, Inštitút slovakistických, mediálnych a knižničných štúdií Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove
Peter Karpinský, Inštitútu slovakistických, mediálnych a knižničných štúdií Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove

 

12. ročník výtvarnej súťaže v kreslení a maľovaní ornamentov

Poslanie súťaže:
*rozvíjať a zachovať ľudovú ornamentiku; *podporiť záujem kultúrnej verejnosti o túto formu umenia ako o duchovné a umelecké dedičstvo nášho národa; *objavovať neznáme práce najvýznamnejšieho slovenského ornamentalistu Štefana Leonarda Kostelníčka [14.2.1900 Spišská Stará Ves - 19.9.1949 Košice] a jeho školy.

Cieľ súťaže:
*posilňovať slovenskú identitu; *vychovávať vzťah ku kultúrnemu dedičstvu; *vytvárať nové podnety na výtvarný prejav; *podporovať výtvarné talenty; *na regionálnej úrovni poskytovať priestor na prezentáciu a konfrontáciu  výsledkov v ornamentálnom prejave.

Organizátori: Organizátorka Gabriela Čiasnohová Košice; Knižnica pre mládež mesta Košice, Kukučínova 2, Košice; Dom Matice slovenskej, Hlavná 68 Košice.

Spoluorganizátor: MESTO KOŠICE

Sústreďovanie, posudzovanie, vystavovanie a vracanie výtvarných prác sa koná na rôznych miestach. Kvôli preprave a manipulácii s nimi musia byť práce ZABALENÉ v uzavretom obale a OZNAČENÉ! Inak hrozí ich zámena, poškodenie alebo strata.                             

Termín pre deti MŠ a žiakov I. stupňa ZŠ, ŠKD, CVČ, ZUŠ...

11., 12., 13., 15. marec 2024 od 9:00 – 18:00 hod.           

Termín pre ostatných:

18., 19., 20., 22. marec 2024 od 9:00 – 18:00 hod.              

Odberné miesto: KNIŽNICA PRE MLÁDEŽ MESTA KOŠICE, KUKUČÍNOVA 2, V KOŠICIACH budova BRAVO prízemie

 

Vyhlásenie výsledkov súťaže, odovzdávanie diplomov, cien a vernisáž 

Termín: 7. mája  (v utorok) 2024 o 15:00 hod. Výstava potrvá 14 dní.

Miesto: Knižnica pre mládež mesta Košice, Kukučínova 2, budova BRAVO, prízemie. Slávnostné vyhodnotenie súťaže je sprievodným podujatím osláv DEŇ MESTA KOŠICE 2024

 

Téma  nie je vymedzená. Základom je spracovanie slovenského ľudového ornamentu v ľubovoľnej výtvarnej technike. Autor si môže vybrať z týchto okruhov: *vlastný ornament; *ornamenty z regiónu;  *ornamenty z tvorby  Št. L.  Kostelníčka (jeho školy)  a iných slovenských umelcov.

Podmienky účasti

 *Do súťaže je možné prihlásiť výtvarné práce jednotlivcov i spoločné práce detí MŠ, žiakov ZŠ, ZUŠ, CVČ, ... študentov SŠ a dospelých z Košíc. Jedna organizácia môže poslať najviac tri práce z jednej kategórie; jednotlivec jednu prácu.

Všetky výtvarné práce evidujeme. Na zadnej strane musia byť označené štítkom – slúži ako prihláška - s údajmi: meno a priezvisko autora; ročník /vek,/ názov diela;  pripravujúci pedagóg: e-mail a telefón; adresa školy, e-mail a telefón školy; riaditeľ školy: e-mail a telefón. V kategórii D: meno a priezvisko, vek; názov diela; adresa bydliska/organizácie, súkromný e-mail a telefón.

 

Upozornenie: Do súťaže nebudú prijaté práce z oblasti priemyselného dizajnu, diplomové a ročníkové práce študentov škôl s výtvarným zameraním.

Súťažné kategórie

Kategória A: deti MŠ (prácu nakreslí, predkreslí, ..., dospelý; dieťa vyplňuje, vystrihuje, nalepuje, vykladá plochu, ... - podľa použitej výtvarnej techniky).

Kategória B1: žiaci 1. - 3. triedy I. stupňa ZŠ;ŠKD; CVČ; ZUŠ

Kategória B2: žiaci 4. - 6. triedy ZŠ; ŠKD; CVČ; ZUŠ

Kategória B3: žiaci 7. - 9. triedy II. stupňa ZŠ; ŠKD; CVČ; ZUŠ

Kategória C: študenti stredných škôl,

Kategória D: dospelí ( študenti, pedagógovia, dôchodcovia) bez vekového obmedzenia.

 

Kritéria hodnotenia

*Hodnotené budú výtvarné diela formátu A4 – A3. Väčšie alebo menšie formáty nebudú hodnotené. Odporúčané spracovanie súťažných prác: kresba, maľba, grafika, fotografia a počítačová grafika.

*Základným kritériom hodnotenia prác je ich primeraná umelecká kvalita a originálnosť. Hodnotí sa estetické a kompozičné spracovanie námetu, prístup k téme, náročnosť použitej techniky, farebná harmónia, precíznosť a Kostelníčkove princípy slovenského ornamentu: rytmus, proporcionalita, kontrast, symetria.

 

Odborná porota

*Členov odbornej hodnotiacej poroty menujú organizátori súťaže. Porotcovia udelia v každej kategórii ocenenia: Účastnícky diplom; Cena Domu Matice slovenskej v Košiciach; 3., 2., 1. miesto v každej kategórii; Cena generácií; CENA VEREJNOSTI.

*Členovia poroty majú právo niektorú z cien neudeliť.

*Diplomy a vecné odmeny budú zabezpečené z prostriedkov organizátorov, spolu- organizátora súťaže i súkromných darcov.

 

Výsledky súťaže

Výsledky súťaže budú zverejnené v médiách, v ktorých boli zverejnené propozície súťaže a na webovej stránke Knižnice pre mládež mesta Košice, Kukučínova 2 v Košiciach i Matice slovenskej v Košiciach.

Vybavuje:  Ing. Beatrica Korfantová, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.; 0915 847 189

Prosíme o dodržanie termínov odovzdania  prác. Termíny  a odberné miesto - podľa kategórií -  sú uvedené vyššie. Termíny a miesto  prevzatia/vrátenia všetkých súťažných prác - po ukončení v KNIŽNICI PRE MLÁDEŽ MESTA KOŠICE, KUKUČÍNOVA 2, v Košiciach - budú oznámené  na vernisáži 7. mája (v utorok) 2024 a elektronickou poštou.

 

Back to top