Kontakt: tel. č.: 0903 408 397

Termín: 22.-23. september 2021 
Miesto:  online priestor 

Záznam:

Deň prvý

Deň druhý

PROGRAM 22.9.2021

- Miriam Šebová: Slovenské verejné knižnice a čitateľské trendy v číslach a dátach
Cieľom prednášky je prezentovať, aké sú východiská a trendy v čítaní na Slovensku a čo to znamená pre efektívnosť našich knižníc. V prvej časti na základe údajov zo štatistických výkazov Kult o knižniciach a z prieskumov Eurobarometra o kultúrnej participácii ukážeme súčasnú situácia v počte knižníc a ich návštevníkov a zmeny za posledných desať rokov. Bližšie sa pozrieme na údaje o detských čitateľoch do 15 rokov. Tieto dáta prepojíme s údajmi o čitateľských zručnostiach slovenských detí (9- ročných a 15- ročných) z prieskumov PIRLS a PISA, ktoré ukážu ich postoje ku čítaniu a čitateľské sebavedomie. Nakoniec sa pozrieme sa na parametre efektívnosti knižníc a čo hovorí o efektívnych knižniciach zahraničný výskum.

- Viktória Marcinová: Slovenskí štvrtáci, ich čitateľský vek a ich prežívanie návštev v knižnici
Prednáška bude hovoriť o detailoch prípadovej štúdie, ktorú sme organizovali medzi štvrtákmi na štátnej základnej škole v Košiciach. Našou snahou bolo mapovať čitateľské návyky a čitateľské prostredie v domácnostiach detí vo veku 9 a 10 rokov. Kvalitatívne rozhovory a intervencia pomocou kníh vyberaných na mieru podľa čitateľského veku a podľa záujmov dieťaťa však ukázali priame spojenie medzi čitateľskou zrelosťou a ochotou chodievať do knižnice vo voľnom čase (tj. mimo návštev organizovaných školou). Zároveň sa práve u detí v nižšom čitateľskom veku ukázalo prežívanie veľkého diskomfortu počas školských návštev knižnice. Prednáška všetky tieto pozorovania rozoberie a zároveň navrhne niekoľko praktických riešení pre knihovníkov. 

- Tomáš Ulej: Ako lepšie porozumieť čitateľskému svetu
Ako urobiť knižnice ešte zaujímavejšie pre čitateľov? V Martinuse riešime podobný problém - ako robiť ešte lepšie naše kníhkupectvá. Cieľom prednášky je podeliť o o nástroje, ktoré pri tom využívame - ako získať od návštevníkov spätnú väzbu, ako urobiť knižnice pre nich ešte príjemnejším miestom a tiež ako tieto zmeny skúšať a vyhodnocovať.

PROGRAM 23.9.2021

- Ľudmila Hrdináková: Čítanie na motýlích krídlach
Čítanie detí – to je let na motýlích krídlach. Tie krídla sú úžasné a obohacujúce, sú však i veľmi krehké a ohroziteľné...
Príspevok je sondou do niektorých zásadných zistení minulých výskumov autorky, no aj prvých zistení nového výskumného projektu „Stratégie efektívneho čitateľského správania a ich skúmanie v kľúčových etapách vývinu gramotnosti“. Výskum je zameraný na zásadné aspekty čitateľskej kompetencie, akými sú vizuálna pozornosť, posluchová pozornosť, spracovanie informácií z textu, naratívne schopnosti, metakognitívne schopnosti detí a tieto konfrontuje s kontextom literárnej podnetnosti a čitateľskej podpory prostredia, v ktorom malí čitatelia vyrastajú. Príspevok načrtne analýzu niektorých zásadných prediktorov a čitateľských zručností detí v období vynárajúcej sa gramotnosti a počiatočného čítania a odvodí zásadné motivačné a demotivačné činitele rozvoja čitateľstva dieťaťa. V tejto súvislosti poukáže na stratégie, metódy a techniky, ktoré sú využiteľné v knižničnej praxi.

- Markéta Andričíková: Vážne témy v literatúre pre deti a mládež
Prednáška s prezentáciou bude zameraná na vážne témy v literatúre pre deti a mládež, ich umelecké stvárnenie vo vybraných literárnych dielach a ich recepčný potenciál. Pri (interaktívne modelovanej) analýze a interpretácii vybraných textov (ukážok) poukážeme hlavne na to, ako takéto literárne diela prispievajú k rozvíjaniu emocionálnej inteligencie a empatie u detských adresátov.

- Tibor Hujdič: Príležitosti knižníc v modernom vzdelávaní
Posledná telefónna búdka v Česku zostala už iba ako pripomienka minulosti. Kto by potreboval búdku, keď takmer každý má vo vrecku svoj telefón. Svet sa mení. Zamestnania, ktoré vyzerali, že budú “navždy” zanikajú, mnohé zamestnania, ktoré budú robiť naše deti ešte nevznikli. Moderné vzdelávanie na túto zmenu reaguje. Stavia na nových východiskách, má iný zámer. Knižnice ktoré budú vytvárať aktivity “pre starú školu” čaká rovnaký osud ako poslednú telefónnu búdku. Prednáška je zameraná na úvahy o modernom vzdelávaní a príležitostiach ktoré v ňom pre knižnice vznikajú.

- Program v PDF

Každý účastník webinára obdrží certifikát o jeho absolvovaní. 

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Garant projektu: OZ Krajina čitateľov 
Programový partner: Spolok slovenských knihovníkov a knižníc Krajská pobočka Košického kraja 

Back to top