„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“

Virtuálna prehliadka

Kontakt: tel. č.: 0903 408 397

Termín: do 31.3.2022

Zámerom projektu Aj my sme tu doma je séria aktivít zameraných na dosiahnutie zvýšeného povedomia o rôznorodosti národnostného a etnického charakteru mesta Košice, známeho ako mesta tolerancie.

Výstupmi budú podujatia a aktivity, ktorých cieľom je eliminácia stereotypov, odbúravanie intolerancie voči príslušníkom národnostných menšín, potláčanie antisemitizmu a xenofóbie, najmä v radoch mládeže. Aktivity ako komentované prehliadky a výstava literárnych diel budú venované maďarskej, židovskej, českej a rómskej kultúre, ich osobnostiam, umeniu a forma bude prispôsobená vekovým skupinám návštevníkov.

Okrem toho, pre trvalú udržateľnosť projektu, vytvoríme sériu audiovizuálneho dokumentu o bežnom živote predstaviteľov jednotlivých menšín v meste Košice v neformálnej podobe.

Cieľové skupiny: mládež, ale aj dospelá populácia z radov čitateľov i obyvateľov mesta Košice a regiónu

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Termín: 21. október 2021 
Miesto: webinár 

Rozmanitosť ľudskosti je projekt, ktorý poukazuje na potrebu individuálneho prístupu k deťom s rôznym typom hendikepu a poruchami učenia. V Nezábudke ponúka stretnutia so psíkom terapeutom podporujúce psychickú a emocionálnu pohodu predškolákov, žiakov základných a tiež špeciálnych škôl.

Vo svojej vzdelávacej časti zahŕňa dopoludnie, ktoré cez online priestor sprostredkuje  knihovníkom po celom Slovensku informácie približujúce prácu, projekty, ciele, no najmä praktické postrehy a skúsenosti v o.z. Zvieratá a ľudia navzájom (lektorka a animátorka Slávka Dupláková) a v Únii pre slabozrakých a nevidiacich (lektorka Zuzana Mihályová, vedúca krajského strediska v Košiciach a Erika Forgáčová, sociálna pracovníčka, inštruktorka sociálnej rehabilitácie v okrese Košice). 

PROGRAM:

- 09.30 hod. ÚVOD DO PROJEKTU ROZMANITOSŤ ĽUDSKOSTI / Natália Malíková, Knižnica pre mládež mesta Košice

- 09.40 hod. ČÍTAM, AJ KEĎ NEVIDÍM / Zuzana Mihályová, Erika Forgáčová, Krajské stredisko ÚNSS Košice

- 10.40 hod. NAJLEPŠÍ TERAPEUT MÁ SRSŤ A ŠTYRI NOHY / Slávka Dupláková, O.Z. Zvieratá a ľudia navzájom

PRIHLASOVANIE: Formulár

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.
Partneri: O.Z. Zvieratá a ľudia navzájom, Krajské stredisko Únie pre slabozrakých a nevidiacich, Košice, Spolok slovenských knihovníkov a knižníc, Krajská pobočka Košického kraja.

Miesto: Online dotazník 

👉V rámci projektu Knižnice a informačné vzdelávanie pripravila Slovenská asociácia knižníc prieskum informačnej gramotnosti mládeže.

👉Cieľom prieskumu je mapovať vývoj informačných zručností mládeže, sledovať dopady aktivít knižníc v oblasti informačného vzdelávania (aj vo vzťahu ku COVID pandémii), získať informácie pre adresnejšie nastavenie aktivít knižníc na podporu informačnej gramotnosti.

👉Máte do 26 rokov? Nájdite si chvíľočku a pomôžte vyplnením dotazníka zozbierať všetky potrebné údaje. 

Termín: Od 11. 10. 2021 

-        Povinné nosenie respirátora v interiéri a rúška v exteriéri pre vzdialenosť menšiu než 2 m

Výnimky pri nosení rúška aj respirátora tvoria:

•       deti do 6 rokov veku

•       deti v materskej škole alebo v inom obdobnom zariadení pre deti

•       osoby so závažnými poruchami autistického spektra

•       osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím

•       pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pri výchove a vzdelávaní detí a žiakov so sluchovým postihnutím alebo detí a žiakov s poruchami autistického spektra

•       pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pri výchove a vzdelávaní žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia, ťažkým stupňom mentálneho postihnutia, hlbokým stupňom mentálneho postihnutia alebo žiakov s mentálnym postihnutím, ktorí majú aj iné zdravotné postihnutie, sú držiteľmi preukazu zdravotne ťažko postihnutých a nemôžu sa vzdelávať podľa variantu A alebo B

Zároveň sa pre deti od 3 do 6 rokov dôrazne odporúča pohybovať sa na verejnosti v exteriéroch, v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch hromadnej dopravy s prekrytím horných dýchacích ciest (nos a ústa).

-        Vstup do knižnice povolený pre všetkých čitateľov 

s účinnosťou od pondelka 11. októbra 2021, v zmysle Vyhlášky 253, poskytuje knižnica knižnično-informačné služby všetkým používateľom bez rozdielu.

-        Pre vstup do knižnice platí norma 1 osoba na 15m

-        Podujatia sa na školských pobočkách môžu realizovať podľa pokynov školy a ich školského semaforu a za podmienok stanovených zriaďovateľom.

-        Podujatia na verejných pobočkách sú realizované v režime OTP

•       podujatie možno realizovať s maximálnou 25% kapacitou

•       ak kapacitu nie je možné určiť (státie účastníkov v priestore) je stanovený počet maximálne do 50 osôb

•       je nevyhnutné z každého podujatia vytvárať  povinný zoznam účastníkov (uchovávať min. 2 týždne od skončenia podujatia).

-        Osoby nie staršie ako 12 rokov a 2 mesiace sa berú ako kompletne očkované, a teda realizácia podujatí je pre túto skupinu bez limitu.
Pozor - nie je možné zmiešavať skupiny detí (napr. deti zo škôlky a deti zo školy alebo z inej triedy). V prípade návštevy podujatí u detí do 12 rokov v sprievode pedagóga/ov je nevyhnutné, aby sa aj on/i preukázal/i dokladom OTP. Ak  by išlo o neočkovanú osobu (pedagóga), podujatie je brané ako pre testovaných alebo pre osoby po prekonaní, teda s 25 % kapacitou, ak je pedagóg očkovaný, tak je podujatie pre deti bez limitu. Podujatie pre deti bez dozoru pedagóga knižnica nemôže realizovať. 

-        Pri deťoch nad 12 rokov a stredoškolákoch je možné realizovať podujatie len v režime OTP 

-        Všetky predchádzajúce opatrenia ako dezinfekcia rúk, odstupy, vetranie, prekrytie dýchacích ciest respirátorom zostávajú v platnosti!

Back to top