„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“

Virtuálna prehliadka

Kontakt: tel. č.: 0903 408 397

Termín: 10.-11. novembra 2022 
Miesto: Areál Kasárne/Kulturpark, budova Alfa, Kukučínova 2, Košice 

11. ročník medzinárodného vzdelávacieho  projektu Motivačné aktivity s detským čitateľom opäť sprostredkuje zaujímavé tipy ako priviesť deti k čítaniu. 
Seminár je určený ako knihovníkom, tak pedagógom a vôbec všetkým, ktorým záleží na tom, aby ich deti čítali a vedomostne rástli.

PROGRAM v PDF

Zborník Motivačné aktivity s detským čitateľom 2022

Všetky náklady spojené s účasťou na seminári hradí vysielajúca organizácia.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Termín: Október 2022 
Miesto: Pobočky knižnice 

Október - Mesiac úcty k starším je tu Knižnica pre mládež mesta Košice opäť vyzýva na písanie listov seniorom. Cieľom aktivity je vyvolať povedomie spolupatričnosti a úcty k starším.
Zapojiť sa môžu malí aj veľkí, jednoducho všetci, ktorí chcú svojimi písanými, alebo kreslenými odkazmi niekoho niekde potešiť.
Listy knižnica postúpi domovom pre seniorov.
Podmienky a odporúčania: 
- Listy písané rukou
- Pestré farby, milé oslovenia, láskavé slová
- Kto ešte nevie písať, môže list aj nakresliť 
- Listov môže byť v neobmedzenom množstve
- Vyhýbať sa smutným témam, politike, náboženstvu
- Listy zabaliť a poslať poštou, alebo ich odniesť do niektorej z pobočiek Knižnice pre mládež mesta Košice.
- Termín doručenia do 30. októbra 2022
Poštová adresa:
Knižnica pre mládež mesta Košice
Kukučínova 2
043 59 Košice

Ďalšie aktivity knižnice k mesiacu úcty k starším:
- 19. október 2022, 10.00 hod.: Jesenný pozdrav seniorom, pobočka OC Merkúr, Němcovej 28, Košice
- 25. október 2022, 9.40 hod.: Slová, ktoré pohladia, pobočka OD Mier v spolupráci s DSS - Domko
- výstava ručných prác seniorov, pobočka LitPark - pripravuje sa

Miesto: pobočky knižnice


Ministerstvo kultúry SR spustilo program Kultúrne poukazy 2022
Cieľom dotačného programu Kultúrne poukazy je sprístupňovanie kultúrnych hodnôt žiakom základných škôl a stredných škôl a pedagogickým zamestnancom základných škôl a stredných škôl prostredníctvom podpory projektov vytvárania vzťahu žiakov a ich učiteľov ku kultúrnym hodnotám, aktívnej účasti kultúrnych inštitúcií vo výchove a vzdelávaní žiakov, realizácií a podpore kultúrnych aktivít žiakov základných alebo stredných škôl a podpore činností, ktoré majú kultúrny alebo kultúrno-vzdelávací charakter.

Kultúrne poukazy distribuuje Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom základných a stredných škôl, ktoré sa do projektu zapojili. Žiak alebo učiteľ sa po prevzatí poukazu stáva jeho majiteľom a môže ho použiť v roku 2022 v tých kultúrnych inštitúciách, ktoré sa do projektu zapojili, a to na úhradu vstupného alebo na úhradu služby spojenej so sprístupnením kultúrnych hodnôt (napr. v knižnici, osvetovom stredisku a pod.).

Kultúrny poukaz je možné použiť aj vo všetkých pobočkách Knižnice pre mládež mesta Košice na zápis alebo obnovenie členstva, najneskôr však do 8. 11. 2022.  

Termín: 6. september 2022 
Miesto: Bratislava

Výnimočné výsledky pri realizácii odborných činností a poskytovaní služieb vynieslo Knižnici pre mládež mesta Košice titul Knižnica roka 2021. Zástupcovia knižnice si pre ocenenie vycestovali do Bratislavy, kde si ho slávnostne prevzali z rúk ministerky kultúry. 

Cena ministerky kultúry - Knižnica roka bola udelená tretíkrát

Knižnica pre mládež mesta Košice sa úspešne uchádzala o titul Knižnica roka 2021 v kategórii Výnimočný prínos inštitúcií v oblasti kultúrneho dedičstva alebo kultúrno-osvetovej činnosti. Podaním žiadosti reflektovala na výzvu Ministerstva kultúry SR na predkladanie návrhov na udelenie Ceny ministerky kultúry SR za prínos v oblasti podpory detského čítania, inovovania knižničných priestorov a publikovania. Pri hodnotení žiadostí ministerstvo berie do úvahy nielen kvalitu poskytovaných knižnično-informačných služieb a prínos knižnice pre celoživotné vzdelávanie v kalendárnom roku, ale aj inovačný prínos realizovaných podujatí pre miestny rozvoj s ich presahom na región, či celé Slovensko. Dôležitá je tiež spolupráca s orgánmi územnej samosprávy a inými organizáciami. Členovia poroty potom ohodnotia návrhy jednotlivých uchádzačov bodovým systémom a odporučia návrh s najvyšším počtom bodov. Tentokrát sme ich najviac získali Knižnica pre mládež mesta Košice, čo je to také zadosťučinenie, pretože ocenenie je vlastne formou spätnou väzbou ako je vnímaná celoročná práca všetkých zamestnancov. Teší to a zároveň motivuje do ďalšej práce.

Back to top