„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“

Virtuálna prehliadka

Kontakt: tel. č.: 0903 408 397

Knižnica pre mládež mesta Košice rešpektuje súkromie všetkých dotknutých osôb, bez ohľadu na to, či osobné údaje spracovávame sami alebo inými stranami. Ochrana osobných údajov je pre nás dôležitá, tieto pravidlá vysvetľujú, ktoré osobné údaje o vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú vaše práva. Preto vám odporúčame, aby ste si prečítali tieto Pravidlá ochrany osobných údajov, ktoré vám poskytnú viac informácií o spracovávaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou.   

 

PREVÁDZKOVATEĽ:  Knižnica pre mládež mesta Košice
ADRESA:  Kukučínova 2, 043 59  Košice
IČO: 00189006

V zmysle ustanovenia § 60 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o ochrane osobných údajov“) je prevádzkovateľ povinný sprístupniť dotknutej osobe (fyzickej osobe, ktorej osobné údaje sa spracúvajú) na svojom webovom sídle určité informácie.

Knižnica pre mládež mesta Košice je prevádzkovateľom informačných systémov, v ktorých sa spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb. Za informačný systém je považovaný súbor osobných údajov, ktoré sú spracúvané pre dosiahnutie vytýčeného účelu.


OSOBNÉ ŮDAJE, KTORÉ ZHROMAŽĎUJEME

V záujme transparentnosti tieto pravidlá poskytujú podrobné informácie o tom, aké osobné údaje spracovávame, za akým účelom, na ako dlho, komu ich odovzdávame, aké máte práva a mnoho ďalšieho. Ochrana osobných údajov je pre nás prioritná vo všetkom, čo robíme.

 Vaša dôvera je pre nás dôležitá. Rešpektujeme vašu kontrolu nad vašimi osobnými údajmi a digitálnym obsahom a je našou prioritou zabrániť každému neoprávnenému prístupu k nim. Kedykoľvek vás požiadame o informácie, potrebujeme ich, o viac nežiadame.

 Aké osobné údaje od Vás požadujeme?

Spracúvanie osobných údajov je zákonné, ak ich spracúvanie je nevyhnutné podľa osobitného predpisu; inak povedané, jedným z možných právnych základov pre spracúvanie osobných údajov je aj osobitný zákon. V prípade našej knižnice zariadení je právnym základom na spracúvanie osobných údajov zákon č. 126/2015 Z. z. o knižniciach.

Prevádzkovateľ zároveň informuje, že v zmysle zákona §18 a)  č. 126/2015 Z. z. zákon o knižniciach  a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má právo získavať a spracúvať osobné údaje na účel poskytovania knižnično-informačných služieb spracovávať osobné údaje aktívnych používateľov v rozsahu: meno, priezvisko, titul, adresa trvalého bydliska, adresa prechodného bydliska, dátum a miesto narodenia, číslo dokladu totožnosti a jeho platnosť, najvyššie dosiahnuté vzdelanie, telefónne číslo, emailová adresa, meno, priezvisko a adresa zákonného zástupcu dieťaťa

Prevádzkovateľ sa zaväzuje nevyužívať a neposkytovať osobné údaje mimo rozsah nutný na prevádzkovanie objednanej Služby a zabezpečenie jej chodu. Osobné údaje nie sú poskytované žiadnym tretím osobám s výnimkou Služieb, pri ktorých je výslovne uvedený opak. V takom prípade je však Prevádzkovateľ povinný v zmluvnom vzťahu s treťou osobou dohodnúť ochranu osobných údajov v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov, a zároveň je povinný informovať Užívateľa, že poskytnutie osobných údajov tretej osobe je nevyhnutné pre plnenie Služby a v opačnom prípade nie je možné Službu poskytnúť. Pre tieto účely je nevyhnutné, aby Prevádzkovateľ získal od dotknutej osoby súhlas.

Udelený súhlas možno odvolať zaslaním emailu na adresu    Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. s predmetom: “Odvolanie súhlasu” alebo nás môžete kontaktovať písomne na adrese: Knižnica pre mládež mesta Košice, Kukučínova 2, 043 59  Košice.

Vzhľadom na vyššie uvedené pristúpil prevádzkovateľ, nie len k vypracovaniu dokumentácie v súvislosti so zákonom o ochrane osobných údajov, prevádzkovateľ prijal vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie a preukázanie toho, že spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v súlade s predmetným zákonom. Uvedené opatrenia bude prevádzkovateľ podľa potreby aktualizovať.


PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

Máte právo požadovať informácie o tom, aké osobné údaje o vás uchovávame. Ak sú tieto údaje nesprávne alebo neúplné, môžete požiadať, aby sme tieto informácie opravili alebo odstránili. Vaše údaje nemôžeme odstrániť, ak nám v tom bránia zákonné predpisy o uchovávaní údajov, napríklad zákon o účtovníctve alebo iné opodstatnené dôvody, ako sú nevyrovnané dlhy.

  • Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov (čl. 7 ods. 3 GDPR),
  • právo požadovať prístup k svojim osobným údajom (čl. 15 GDPR),
  • právo na ich opravu (čl. 16 GDPR) alebo výmaz (čl. 17 GDPR),
  • právo na obmedzenie spracovanie (čl. 18 GDPR), a namietať proti spracovaniu (čl. 21 GDPR),
  • máte právo na prenosnosť týchto údajov k inému správcovi (čl. 20 GDPR),
  • ako aj právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, ak máte za to, že naša spoločnosť pri spracovaní osobných údajov postupuje v rozpore s GDPR (čl. 77 GDPR).


KONTAKTNÉ ÚDAJE ÚRADU

Žiadosti v súvislosti s vyššie uvedenými právami je dotknutá osoba oprávnená uplatniť písomne emailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.  alebo formou doporučeného listu doručeného knižnici na adresu Knižnica pre mládež mesta Košice, Kukučínova 2, 043 59  Košice. Do predmetu emailu aj listu je potrebné uviesť „Osobné údaje“.

 Odpovede na uvedené žiadosti dotknutej osoby alebo opatrenia prijaté na základe týchto žiadostí sa poskytujú bezodplatne. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu (opakovaná žiadosť), knižnica má právo si účtovať poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.

 V prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracúvaním mojich Osobných údajov sa môžete obrátiť priamo na knižnicu  alebo na zodpovednú osobu ňou určenú, ktorej kontaktné údaje sú nasledujúce Knižnica pre mládež mesta, Kukučínova 2, 043 59  Košice  s predmetom :           “K rukám zodpovednej osoby“.

Zároveň máte možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., www: https://dataprotection.gov.sk/.

Spoločnosť chráni spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV ÚČASTNÍKOV SÚŤAŽÍ A PODUJATÍ KNIŽNICE

Back to top