„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“

Virtuálna prehliadka

Kontakt: tel. č.: 0903 408 397

Každý čitateľ sa počíta.
Inovácia v rozvoji priateľskej, inkluzívnej knižnice otvorenej rôznorodosti.

Knižnica je miesto, ktoré sa neustále mení a prispôsobuje rôznorodým potrebám tých, ktorí čítajú. Chceme pre vás budovať otvorený a dostupný priestor, preto sa neustále vzdelávame a vymieňame si poznatky a skúsenosti s ostatnými, aby sme vedeli, ako na to čo najlepšie. Vďaka finančnej podpore Nadácie pre rozvoj vzdelávacieho systému (FRSE) sme sa zapojili do projektu Erasmus Plus, ktorý nám umožní presadzovať ciele zvyšovania prístupnosti v našej inštitúcii.

Čo je podstatou projektu?

Skupina ľudí pracujúcich v Mestskej verejnej knižnici Tadeusza Różewicza vo Vroclave navštívi Mestskú ľudovú knižnicu v Lille (Francúzsko) a Knižnicu pre mládež mesta Košice v Košiciach (Slovensko), aby sa dozvedela o dobrej praxi týchto inštitúcií pri práci s čitateľmi s rozličnými špeciálnymi potrebami - ľuďmi so zdravotným postihnutím, neurodiverznými ľuďmi, rodičmi s deťmi, seniormi, národnostnými menšinami. MBP bude hostiť aj zamestnancov z partnerských knižníc, s ktorými sa podelí o svoje skúsenosti.

Počas niekoľkých dní študijných pobytov sa dozvieme o programových riešeniach, tých, ktoré sa týkajú knižničných fondov a architektonických úprav v partnerských inštitúciách, a budeme spoločne pracovať na nástroji na diagnostiku organizácií pre implementáciu bezbariérovosti. Získané poznatky pretavíme do nových riešení pre naše inštitúcie. Výsledkom projektu bude aj online publikácia zbierajúca osvedčené postupy všetkých partnerov a ich spriatelených mestských inštitúcií. Publikácia bude bezplatne dostupná na webových stránkach účastníkov projektu.

Trvanie projektu je 16 mesiacov. Po jeho ukončení každá inštitúcia zavedie aspoň jednu dobrú prax získanú počas študijných pobytov.

Hlavné aktivity projektu:

- študijné návštevy 3 partnerských inštitúcií;
- vytvorenie spoločného nástroja (kontrolného zoznamu) na diagnostiku prístupnosti vo vlastnej organizácii;
- príprava bezplatnej online publikácie s osvedčenými postupmi v rámci aktivít s ľuďmi so špeciálnymi a rozličnými potrebami.

Partneri projektu:

- Mestská verejná knižnica Tadeusza Różewicza vo Wroclawi - vedúci projektu
- Commune de Lille - Bibliothèque Municipale de Lille
- Knižnica pre mládež mesta Košice

Logotypy partnerów

[ENG]

 

Every reader counts. Innovation in developing friendly, inclusive and diverse public library.

A library is a place that is constantly changing and adapting to the diverse needs of those who read. We want to build an open and accessible space for you, so we are constantly educating ourselves and exchanging knowledge and experience with others to know how best to do it. Thanks to financial support from the Foundation for the Development of the Education System (FRSE), we have joined the Erasmus Plus project, which will allow us to pursue the goals of increasing accessibility in our institution.

What does the project consist of?

A group of people working at Tadeusz Różewicz Municipal Public Library in Wroclaw will visit the Municipal Public Library in Lille (France) and the Youth Library in Kosice (Slovakia) to learn about the good practices of these institutions in working with readers with different needs - people with disabilities, neurodiverse people, parents with children, seniors, national minorities. MBP will also host staff from partner libraries and share their experiences.

During several days of study visits, we will learn about program solutions, those relating to library collections and architectural adjustments at partner institutions, as well as work together on a tool to diagnose organizations for accessibility implementations. We will translate the acquired knowledge into new solutions for our institutions. The project will also result in an online publication collecting good practices of all Partners and their friendly city institutions. The publication will be available free of charge on the websites of Project participants.

The duration of the project is 16 months. After its completion, each institution will implement at least one good practice learned during the study visits.

Main project activities

- study visits to 3 partner institutions;
- creation of a common tool (check list) for diagnosing accessibility in one's own organization;
- preparation of a free online publication with good practices within activities with people with special and different needs.

Project partners

- Tadeusz Różewicz Municipal Public Library in Wroclaw - project leader
- Commune de Lille - Bibliothèque municipale de Lille
- Knižnica pre mládež mesta Košice

Logotypy partnerów

Miesto: LitPark, Kukučínova 2, Košice 
Termín: 18. jún 2024 o 17.00 hod. 

Máte radi poéziu?
Potom Vás pozývame na predstavenie básnickej zbierky Delet(e) autorky Kristíny Mojžišovej.  

Moderuje:
Hana Rodová-Kolbašská

Hostia:
Eva Luka
Jozef Palaščák
Andrea Feciková


Termín: 1. júl 31. august 2024
Miesto: Pobočka Nezábudka, Poľovnícka 8, Košice

Výstava patchworkových prác autoriek skupiny Terasanky a prác Jána Cabana.

Termín: 1. júl – 30. august 2024, 9.00 – 11.00 hod.  
Miesto: Mimoškolské pobočky 

Slová, ktoré si chceme zapamätať a deväť prázdninových týždňov, ktoré knižnica spestrí prázdninujúcim rodinám s deťmi deviatimi inšpiratívnymi tematickými okruhmi celoslovenského projektu Krajiny čitateľov – Prečítané leto.
Aktivity budú v knižnici prebiehať celé prázdniny štyri dni v týždni, vždy v čase od 9-tej do 11-tej hodiny v piatich mimoškolských pobočkách.

Pondelky v pobočke Merkúr, Němcovej 28, Košice: 1. | 8. | 15. | 22. | 29. júla  a 5. | 12. | 19. | 26. augusta 2024

Utorky v pobočke Nezábudka, Poľovnícka 8, Košice: 2. | 9. | 16. | 23. | 30. júla a 6. | 13. | 20. | 27. augusta 2024

Stredy v pobočke LitPark, Kukučínova 2, Košice: 3. | 10. | 17. | 24. | 31. júla a 7. | 14. | 21. | 28. augusta 2024

Piatky v pobočke Hornádka, Hutnícka 22 a Humbuk, Humenská 9, Košice: 12. | 19. | 26.  júla a 2. | 9. | 16. | 23. | 30. augusta 2024

Viac informácií o témach prečítaného leta a knižných odporúčaniach nájdete na stránke Krajiny čitateľov.

Back to top