„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“

Virtuálna prehliadka

Kontakt: tel. č.: 0903 408 397

Termín: 6. september 2022 
Miesto: Bratislava

Výnimočné výsledky pri realizácii odborných činností a poskytovaní služieb vynieslo Knižnici pre mládež mesta Košice titul Knižnica roka 2021. Zástupcovia knižnice si pre ocenenie vycestovali do Bratislavy, kde si ho slávnostne prevzali z rúk ministerky kultúry. 

Cena ministerky kultúry - Knižnica roka bola udelená tretíkrát

Knižnica pre mládež mesta Košice sa úspešne uchádzala o titul Knižnica roka 2021 v kategórii Výnimočný prínos inštitúcií v oblasti kultúrneho dedičstva alebo kultúrno-osvetovej činnosti. Podaním žiadosti reflektovala na výzvu Ministerstva kultúry SR na predkladanie návrhov na udelenie Ceny ministerky kultúry SR za prínos v oblasti podpory detského čítania, inovovania knižničných priestorov a publikovania. Pri hodnotení žiadostí ministerstvo berie do úvahy nielen kvalitu poskytovaných knižnično-informačných služieb a prínos knižnice pre celoživotné vzdelávanie v kalendárnom roku, ale aj inovačný prínos realizovaných podujatí pre miestny rozvoj s ich presahom na región, či celé Slovensko. Dôležitá je tiež spolupráca s orgánmi územnej samosprávy a inými organizáciami. Členovia poroty potom ohodnotia návrhy jednotlivých uchádzačov bodovým systémom a odporučia návrh s najvyšším počtom bodov. Tentokrát sme ich najviac získali Knižnica pre mládež mesta Košice, čo je to také zadosťučinenie, pretože ocenenie je vlastne formou spätnou väzbou ako je vnímaná celoročná práca všetkých zamestnancov. Teší to a zároveň motivuje do ďalšej práce.

Back to top