„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“

Virtuálna prehliadka

Kontakt: tel. č.: 0903 408 397

Fungovanie v režime ZÁKLAD.

Podstatné informácie  pre návštevníkov v zmysle platnej Vyhlášky 25/2022 platí:

Všetkým prevádzkovateľom zariadení maloobchodných prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby sa nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

·        vstup a pobyt vo vonkajších aj vnútorných priestoroch prevádzky umožniť len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami, (naďalej platí respirátor

·        pri vstupe do prevádzky aplikovať vstupujúcim osobám dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,

·        zabezpečiť zachovávanie odstupov v radoch osôb minimálne 2 m; uvedené neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti alebo osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a ich asistentov,

·        na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať opatrenia podľa tejto vyhlášky,

·        vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom.

Limity na počet používateľov v priestore boli zrušené.

 Respirátory sú povinné, existujú výnimky.

 Respirátor môžu v interiéri nahradiť rúškom iba:

·        žiaci v škole alebo v školskom zariadení,

·        pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci v rámci výchovnovzdelávacieho procesu,

·        zamestnanci s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou a zamestnancov s kožnými ochoreniami tváre, u ktorých by nosenie respirátora mohlo viesť k zhoršeniu stavu

Respirátory a rúška v interiéri nie sú povinné pre:

·        deti do 6 rokov veku

·        deti v materskej škole, v inom obdobnom zariadení pre deti alebo v školskom zariadení

·        žiaci základných a stredných škôl počas vyučovania v triede; mimo priestorov triedy, teda v situácii, keď dochádza k premiešavaniu, musia mať žiaci naďalej prekryté dýchacie cesty minimálne rúškom,

·        osoby so závažnými poruchami autistického spektra,

·        osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,

·        pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pri výchove a vzdelávaní detí a žiakov so sluchovým postihnutím alebo detí a žiakov s poruchami autistického spektra,

·        pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pri výchove a vzdelávaní žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia, ťažkým stupňom mentálneho postihnutia.

Back to top