„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“

Virtuálna prehliadka

Kontakt: tel. č.: 0903 408 397

V zmysle Vyhlášky 6/2022 od 19. januára 2022 knižnica poskytuje knižnično-informačné služby v režime ZÁKLAD t.j. pre všetkých čitateľov bez rozdielu. 

Naďalej platia všeobecné opatrenia: 
-        vstup a pobyt vo vonkajších aj vnútorných priestoroch prevádzky umožniť len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami,
-        pri vstupe do prevádzky aplikovať vstupujúcim osobám dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
-        zabezpečiť zachovávanie odstupov v radoch osôb minimálne 2 m; uvedené neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti alebo osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a ich asistentov,
-        počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 15 m2, táto povinnosť neplatí pre: 1. deti do 12 rokov v sprievode dospelej osoby,

Celé znenie vyhlášky: https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2022/vyhlaska_6.pdf

V zmysle ustanovenia Vyhlášky 3/2022, s účinnosťou od 19.01.2022, je ustanovená povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest v interiéri stanovená nasledovne:

Všetkým osobám sa nariaďuje riadne prekrytie horných dýchacích ciest (nos a ústa) použitím respirátora na verejnosti vo všetkých priestoroch interiérov budov, prostriedkoch verejnej dopravy, taxislužbách alebo inej preprave s osobami, ktoré nie sú členmi spoločnej domácnosti.

Povinnosť sa nevzťahuje na (výber):
-        deti do 6 rokov veku,
-        deti v materskej škole, v inom obdobnom zariadení pre deti alebo v školskom zariadení,
-        osoby so závažnými poruchami autistického spektra,
-        osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,
-        zamestnanca, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám...

Celé znenie vyhlášky: https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2022/vyhlaska_3.pdf

V knižnici sú usporadúvané podujatia s nízkym alebo stredným rizikom, pričom tie sú definované takto:
-         Za nízko rizikové hromadné podujatie sa na účely tejto vyhlášky považuje hromadné podujatie, v rámci ktorého sa dodržiavajú všetky nasledovné opatrenia:
o   účastníci hromadného podujatia majú prekryté horné dýchacie cesty respirátorom,
o   na hromadnom podujatí platí zákaz konzumácie pokrmov a nápojov,
o   na hromadnom podujatí je povinné sedenie,
o   hromadné podujatie prebieha bez spevu, povzbudzovania alebo iných hlasných vokálnych prejavov.
-        Nízko rizikové podujatia sa uskutočňujú v režime OP a to v kapacite maximálne 50% kapacity priestorov hromadného podujatia
-        Za stredne rizikové hromadné podujatie sa na účely tejto vyhlášky považuje hromadné podujatie, v rámci ktorého sa dodržiavajú všetky nasledovné opatrenia:
o   účastníci hromadného podujatia majú prekryté horné dýchacie cesty respirátorom,
o   na hromadnom podujatí je fixné sedenie alebo státie.
-        Stredne rizikové podujatia sa uskutočňujú výhradne v režime OP a to v kapacite maximálne 25% kapacity priestorov hromadného podujatia.
o        Za kompletne očkovanú osobu sa považuje aj dieťa do 12 roka a 2 mesiacov veku.

Pre deti staršie ako 12 rokov a 2 mesiace do 18 roku veku sa podujatia môžu realizovať v režime OTP.

Vykonanie testovania žiakov/študentov sa preukazuje podpisom čestného prehlásenia, v prípade, že sa deti do 18 rokov testovali v domácom prostredí v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu v školách. Ak nie, musia sa preukázať testom, ako je stanovené vo vyhláške.  

Plné znenie vyhlášky: https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2022/vyhlaska_5.pdf

 

Back to top