„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“

Virtuálna prehliadka

 

         

 
 
          

    www.sdetmi.com

 

Fantasy knižný klub je určený mladým čitateľom Knižnice pre mládež mesta Košice vo veku od 12 -18 rokov, ktorí obľubujú fantasy literatúru. Stretnutia klubu prebiehajú raz mesačne (vo štvrtok) o 16.30 hod. v priestoroch pobočky Knižnice pre mládež mesta Košice – LitPark. Účasť na krúžku je podmienená platným čitateľským preukazom.

Cieľom tohto projektu je neformálne vzdelávanie tínedžerov, ktoré spojí rovesníkov so spoločnými záujmami a popri workshopoch o knižných fantasy novinkách ich naučí blogovať a písať aj pridávať knižné recenzie.

Ročný projekt vyvrcholí MiniFantasy festivalom v auguste 2016, kedy sa všetci spoločne zabavia s fantasy litaratúrou a vyhodnotia pokroky v blogovaní a recenzistike. Aktívnym členom knižnica garantuje zábavné stretnutia s rovesníkmi, pravidelné zasielanie informácií o najnovších fantasy-novinkách vo fonde a navyše možnosť prečítať si tieto novinky prednostne.

 

Stretnutia:

1. stretnutie: Vitajte v klube!
termín: september 2015

aktivity: zoznámenie sa, predstavenie aktivít a plánov krúžku, očakávania a obavy účastníkov

2. stretnutie: Všeobecný prehľad fantasy literatúry

Dňa 22.10.15 sa uskutočnilo v poradí už druhé stretnutie Fantasy knižného klubu. Cieľom tohto stretnutia bolo priblížiť deckám, teda čitateľom začiatky fantasy literatúry, prvých autorov a ukázať a porozprávať im čo to o nich.

3. stretnutie: Slávnostne sľubujem, že nemám za ľubom nič dobré

termín: november 2015

aktivity: predstavenie najslávnejšej súčasnej autorky fantasy literatúry a jej tvorby, workshop na výrobu prútikov a náramkov priateľstva

4. stretnutie: Upíri sa netrblietajú

termín: december 2015

aktivity: predstavenie kníh a autorov fantasy literatúry zameranej na upírov od histórie až po súčasnosť

5. stretnutie: Po stopách J.R.R Tolkiena

termín:január 2016

aktivity: prezentácia o živote a tvorbe „otca“ fantasy literatúry J.R.R. Tolkiena

6. stretnutie: Mágia vo fantasy literatúre

termín: február 2016

aktivity: predstavenie fantasy literatúry, v ktorej sa vyskutuje mágia v akejkoľvek podobe

7. stretnutie: Fantastické tvory a ich výskyt

termín: marec 2016

aktivity: prehľad magických bytostí, ktoré sa vyskytujú vo fantasy literatúre

8. stretnutie: Ako písať recenzie

termín: apríl 2016

aktivity: workshop o tom ako začať s písaním recenzií, hosťom bude mladá recenzistka, ktorá nás naučí ako písať recenzie

9. stretnutie: Základy blogovania

termín: máj 2016

aktivity: workshop o tom ako si vytvoriť blog, ako si urobiť design, ako pridávať články, ako svoj blog spropagovať

10. stretnutie: Príprava prezentácii na Festival fantázie

termín: jún 2016

aktivity: účastníci budú samostatne za dozoru knihovníčky pripravovať program na festival

11. stretnutie: Príprava prezentácií na Festival fantázie

termín: júl 2016

aktivity: účastníci budú samostatne za dozoru knihovníčky pripravovať program na festival

12. stretnutie: Festival fantázie

termín: august 2016

aktivity: worshopy, besedy, prednášky na tému fantasy literatúry, ktoré sa budú odohrávať v priestoch parku v Kasárňach/Kulturpark

Fond na podporu umenia

Čitateľom knižnice sa stáva každý, kto splní nasledovné podmienky:

 • navštívi niektorú z pobočiek Knižnice pre mládež mesta Košice;
 • vyplní a podpíše príslušnú prihlášku za čitateľa knižnice;
 • predloží platný občiansky preukaz, u cudzincov pas, u maloletých detí sa vyžaduje súhlas rodiča/zákonného zástupcu;
 • oboznámi sa s platným knižničných a výpožičným poriadkom;
 • zaplatí predpísané ročné členské.

Po splnení vyššie uvedených podmienok Vám bude vystavený preukaz čitateľa a vy sa stávate plnohodnotným čitateľom knižnice. To Vás oprávňuje k využívaniu všetkých služieb poskytovaných Knižnicou pre mládež mesta Košice vo všetkých jej pobočkách bez rozdielu.

Časté otázky

Knižnica v prípade záujmu ponúka pre školské kolektívy možnosť pripraviť podujatie na vopred dohodnutú tému 

 • Odporúčaná literatúra pre deti a mládež, mimočítankové čítanie

Multiplicitná ponuka literárnych diel známych svetových a domácich klasikov zaradených do vyučovacieho procesu na hodinách Slovenského jazyka a literatúry.

 • Prenesené vyučovacie hodiny, informačná výchova

Cieľom je priblížiť deťom a mládeži zásady správneho čítania, naučiť ich, ako sa má zaobchádzať s knihami, pomáhať im pri výbere vhodných kníh, učiť ich samostatne sa orientovať v knižničnom fonde a oboznámiť ich s identifikačnými údajmi knihy. Môžu sa naučiť efektívne postupovať pri vyhľadávaní informácií, pracovať so slovníkmi a s encyklopédiami rôzneho druhu a vyhľadávať si odbornú literatúru potrebnú na štúdium. Prostredníctvom podujatí spojených s výstavkami spoznávajú literárne diela, ich autorov a ilustrátorov aj ľudovú slovesnosť (rozprávky, povesti, piesne, hádanky, riekanky, hry).

 • Besedy so spisovateľmi, ilustrátormi a významnými osobnosťami

Beseda prostriedok ako zaujať deti a mládež, priblížiť ich k tvorcom kníh a k čítaniu samotnému. Má tiež sprostredkovať poznanie, že aj spisovateľ, ilustrátor, či známa osobnosť sú živí a konkrétni ľudia,  s vlastnými rodinami a životnými osudmi. Ak sa potom chcú účastníci besedy dozvedieť viac a siahnu po knihách v policiach účel besedy bol splnený. 

 • Tematicky zamerané zábavno-náučné podujatia

Sprostredkujú čitateľom rôznych vekových kategórií zábavu, poučenie, napätie i dobrodružstvo. Pomáhajú rozvíjať ich zručnosti, kreativitu a individualitu a smerujú k naplneniu cieľa, aby sa kniha stala súčasťou každodenného života detí, ale aj dospelých. Pomocou rozmanitých podujatí a aktivít je možné zatraktívniť čítanie a pozitívne zviditeľniť knižnicu ako kultúrnu a vzdelávaciu inštitúcie.

 • Zážitkové čitanie

Tento interaktívny spôsob práce s literárnym textom, ktorého súčasťou je využívanie tvorivej dramatiky a výtvarných aktivít prispieva k formovaniu osobnosti dieťaťa. Pomáha rozvíjať jeho intelekt, emocionálne vnímanie a zážitok z čítania. Učí ho nielen správne vnímať text, ale aj  porozumieť obsahu čítaného textu (čítanie s porozumením).

 • Týždeň slovenských knižníc 

Vyhlasuje ho Slovenská asociácia knižníc v spolupráci so Spolkom slovenských knihovníkov, so zámerom pozitívne zviditeľňovanie knižnice ako kultúrnej a vzdelávacej inštitúcie prostredníctvom najrozmanitejších podujatí a aktivít. Zapájajú sa do neho všetky typy knižníc z celého Slovenska.

 • Literárne Košice Jána Štiavnického 

Literárna súťaž pre žiakov 5. - 9. ročníka základných škôl a 1. - 4. ročníka osemročných gymnázií. Od roku 1995 ju každoročne vyhlasuje Knižnica pre mládež mesta Košice v spolupráci s Mestom Košice, Inštitútom slovakistických, mediálnych a knižničných štúdií na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove a Katedrou Slovakistiky slovanských filológií a komunikácie na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach. Hlavným cieľom je snaha o kultivovanie osobnosti mladých ľudí prostredníctvom upevňovania ich vzťahu k literatúre.

 • Čitateľský maratón

Linka detskej istoty pre UNICEF pripravuje každoročne projekt „ČÍTAJME SI", v rámci ktorého sa deti po celom Slovensku vo verejnom čítaní pokúšajú o prekonanie minuloročného rekordu v najpočetnejšom detskom čitateľskom maratóne. Každoročné prekonávanie rekordu je len formou, prostredníctvom ktorej chce organizátor dosiahnuť cieľ projektu - podporiť čítanie u detí, podporiť návštevy knižníc a zároveň poukázať na význam literatúry pre detského čitateľa.

 • Deň ľudovej rozprávky 

Je neoficiálnym sviatkom, ktorý sa viaže ku dňu narodenia Pavla Dobšinského (1828), známeho zberateľa slovenských rozprávok, poeta, prekladateľa romantických básnikov (Byron, Mickiewicz) a klasikov svetovej literatúry (Shakespeare, Rousseau), literárneho kritika, publicistu a folkloristu. Vznikol v rámci kampane Slovensko Dobšinskému, pri príležitosti 180. výročia jeho narodenia.

ROK 2013                        ROK 2016                  ROK 2019

ROK 2014                        ROK 2017                  ROK 2020

ROK 2015                        ROK 2018

KRONIKY KNIŽNICE  

Back to top